komiteler

Endüstriyel depo ve raf sistemlerinin etkili yapısal tasarımı, imalatı, montajı ve kullanımı, söz konusu süreçlerde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özendirilmesi, yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmak üzere 19 farklı uzmanlık komitesi derneğimizin hedeflerine ulaşmasında aksiyoner rol üstlenmiştir.

Standartlar Komitesi

Depo Raf Derneği, Standartlar Komitesi’nin görev ve hedefleri, EDRS sektöründe kullanıcı, üretici, montajcı, geri dönüşümcü ve yeniden satıcı olarak faaliyet gösteren paydaşları ilgilendiren mühendislik proje ve tasarımı, imalat, montaj, deprem, yangın, kalite, periyodik kontrol, iş sağlığı ve güvenliği, depo yönetimi konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası en güncel standartları takip etmek, eksikleri tespit etmek, tarafları bilgilendirmek ve standartların uygulanması doğrultusunda teşvik edici rol oynamaktır.

Yapısal Tasarım Komitesi

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemlerinin (EDRS) ilgili standartlarda tarif edilen yüklemeleri emniyetli bir şekilde karşılayacak şekilde bir yapı sistemine sahip olması gerekmektedir. Tipik bir inşaat mühendisliği yapısında olduğu gibi EDRS taşıyıcı sistemi için de benzer yapısal hesap ve tasarım adımları uygulanmaktadır. Ancak EDRS’lere has özellikler nedeniyle (yüksek sistem narinliği, farklı çerçeve davranışı, farklı deprem davranışı, farklı yükleme durumları vb. gibi) yapısal analiz ve tasarımda farklı özel yaklaşımlar kullanılmaktadır. DRD Yapısal Tasarım Komitesi söz konusu yaklaşımlar ile ilgili araştırmalar yapmak, doğru ve etkili tasarımı teşvik ile ilgili yönlendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere faaliyet gösteren bir komitedir.

Test Komitesi

Test Komitesi
Ulusal ve uluslararası bazda sektör incelendiğinde üretici firmaların kendilerine özel eleman kesitleri ürettikleri ve bu elemanların birbirlerine bağlanması ile ilgili kendilerine özel yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Bu nedenle eleman ve birleşimlerin yapısal tasarımı ile ilgili standartlarda tasarımın birtakım fiziki testlerden elde edilen sonuçlar ışığında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. DRD Test Komitesinin görevi ilgili test standartlarını incelemek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve konuyla ilgili firmalarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Ayrıca dernek çatısı altında kurulması planlanan bir temel test laboratuvarı ile ilgili gerekli destek başvurusunda bulunmak komitenin orta vade hedefleri arasında yer almaktadır.

Deprem Komitesi

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve mevcut sistemlerin durum değerlendirmesi ve gerekli rehabilitasyon ve güçlendirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulama standartlarının oluşturulması DRD Deprem Komitesinin ana çalışma alanları arasındadır. Komite deprem risklerinin azaltılması ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmeyi de görev edinmiştir.

Yangın Komitesi

Depolar işletmeler açısından tedarik zincirinin anahtar unsurlarıdır. Bu nedenle depolarda çalışanlar ve depolanan değerli ürünler açısından her türlü riskin azaltılması son derece önemlidir ve bu konuda her türlü tedbir alınmalıdır. Depolar için bu anlamda en büyük risklerden biri yangındır. Yangın yükü açısından çok önemli potansiyele sahip büyük depolarda yangının önlenmesi, kontrol edilmesi ya da durdurulması konuları uzmanlık gerektiren konulardır. DRD Yangın Komitesi bu önemli başlık ile ilgili üyelerini bilinçlendirme ve teknik konularda destek olmak üzere gerekli bilgi birikimini oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

AS-RS Komitesi

AS-RS otomatik depolama raf sistemleri, depolama faaliyetlerinin tamamen bilgisayar kontrollü mekanizmalar ile yürütüldüğü sistemlerdir. Dar koridorlarında tam otomatik palet istifleme araçlarının (stacker cranes) kullanıldığı sistemler bina tipi sistemlerdir. Verimli kullanıma yönelik optimum çözümler bina yüksekliğinin 40m’nin üzerinde planlandığı çözümlerdir. Söz konusu özellikli sistemlerin mühendislik hesap ve tasarımı, bilgisayar kontrollü sistemlerin çözümü, istifleme faaliyetleri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve elektronik altyapı gibi konular DRD AS-RS Komitesinin ilgi ve faaliyet alanlarına giren ana konulardır.

Kalite Komitesi

DRD Kalite Komitesinin misyonu oluşturulacak ulusal teknik standartlara uygun olarak tasarım ve üretim yapan DEPORAFDER üye firmalarını planlanacak olan bir kalite sertifikasyon programına katılımlarını sağlamak ve teknik uygunluk değerlendirme sürecinde başarılı firmalara “kalite lisansı” vermek ve böylece depo ve raf sistemleri tasarım-imalat-montaj kalitesinin ülke çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Periyodik Kontrol Komitesi

Periyodik Kontrol Komitesi
Mevcut depo raf sistemlerinin periyodik kontrolü ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda tarif ve tavsiye edilen önemli bir iş kalemidir. Periyodik kontroller en az yılda bir kez olmak üzere ve standartta tarif edilen minimum kontroller yapılmak şartıyla sıklığı ve kapsamı talep eden firma tarafından genişletilebilir. Depo raf sistemleri günlük operasyonel kullanım kapsamında çeşitli seviyelerde hasara maruz kalabilmektedir. Yapılacak periyodik kontrol çalışmaları sistem içinde oluşan ve yapısal açıdan tehdit oluşturan hasarların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını kapsamaktadır. Ayrıca mevcut EDRS yapılarının olası bir şiddetli deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması doğrultusunda önerilerin hazırlanması da ek olarak yapılabilecek önemli bir çalışmadır. DRD Periyodik Kontrol Komitesi söz konusu çalışmalar ile ilgili kullanıcı firmaları bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve standartların doğru ve eksiksiz uygulanması konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirilmiştir.

Montaj Komitesi

Montaj Komitesi
EDRS montajı ile ilgilenen firmaların doğru ve etkili montaj ile ilgili prosedürler ile güvenlik ile ilgili uyulması gerekli kuralların araştırıldığı, derlendiği ve firmalarla paylaşılmak üzere etkinlikler düzenlemek DRD Montaj Komitesi’nin görev tanımı kapsamındadır. Komite’nin önemli bir vizyonu EDRS montajı ile ilgili kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmak adına Montaj Personeli Sertifikasyon Programını (MPSP) hayata geçirmektir. Bu kapsamda ilgili personele etkili ve güvenli montaj ile ilgili eğitim verilerek yapılacak sınav sonrası sertifikasyon verilecektir. Komite konuyla ilgili çalışmalarında ERF, RMI ve SEMA gibi uluslararası depo raf kuruluşları ile ortak hareket edecektir.

Depolama Makinaları Komitesi

Depolama Makinaları Komitesi
Depolama ve istifleme makinaları depo içindeki faaliyetlerin en önemli unsurlarındandır. Depo raf sistemi tipine uygun olarak ve ilgili toleransları sağlayacak şekilde seçilmesi gereken depolama ve istifleme makinalarının doğru seçimi, doğru kullanımı, doğru periyodik bakımı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirici, yönlendirici ve teşvik edici rol oynamak DRD Depolama Makinaları Komitesinin önemli görevleri arasındadır.

Geri Dönüşüm Komitesi

Geri Dönüşüm Komitesi
Depo Raf Derneği, Geri Dönüşüm Komitesi’nin görev ve hedefleri, kullanılmış ve sahibi tarafından satışa çıkarılan EDRS lerin yeniden kazanılması kapsamında mevcut EDRS’lerin dönüştürülmesi, taşınması, de-montaj ve montaj çalışmaları ile ilgili firmaların daha bilimsel ve nitelikli işler yapabilmesi adına firmalara destek olmak ve yönlendirici rol oynamaktır. Konuyla ilgili mevcut standartlar üzerinde çalışmalar yaparak söz konusu standartlara adaptasyon konusunda öncülük etmek. DRD Geri Dönüşüm Komitesi olarak söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilir çevreye dolaylı katkısından dolayı yapılacak ilgili çalışmaları önemsiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Depo bünyesinde çeşitli tehlike ve riskleri içeren faaliyetler yürütülmektedir. Depo işletmelerinin uygulayacağı etkili iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile olası riskler minimuma indirilebilecektir. Depo sahibi firmalar bu şekilde çalışanlarının ve değerli ürünlerinin zarara uğramasının önüne geçebilecektir. DRD İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bu kapsamda ilgili standartlar çerçevesinde çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenleyerek bu son derece hayati konu ile ilgili sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeyi misyon edinmiştir.

Depo Lojistik Yönetimi Komitesi

Depo Lojistik Yönetimi Komitesi
Depolama belirli nokta veya noktalardan iletilen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunarak saklanıp, belirli nokta veya noktalara iletilmek üzere hazırlanmasıdır. Lojistik firmalarının taşımacılık ve dağıtımdan sonra en önemli maliyet kalemi olan depolama faaliyetlerinin bu nedenle en etkin bir şekilde yönetilmesi çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılması, depo teknolojileri, ekipman tercihleri ve kullanımı, envanter yönetimi, işgücünün niteliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular depoların etkili yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olan konulardır. DRD Depo Lojistik Yönetimi Komitesi lojistik firmalarının kullandığı ya da kullanmak üzere planladığı depoların daha verimli ve etkili kullanımı konularında üyelerini bilgilendirmek, sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemek ve depo yönetiminde kalite sürdürülebilirliği hedefi ile firmalarda farkındalık oluşturmak gibi görev ve hedefleri benimseyen bir komitedir.

Dış İlişkiler Komitesi

Dış İlişkiler Komitesi
DRD Dış İlişkiler Komitesi’nin amaç ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir. Depo ve depolama konularında ilgili yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek ilişkiler geliştirmek. Özellikle Avrupa Birliği bölgesinde ve ayrıca Amerika’da sürmekte olan çalışmalara (teknik ve kalite standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile araştırma-geliştirme faaliyetleri) katılmak, ortak olarak Avrupa Birliği Ar-Ge destek programlarına başvurmak ve katılmak. Üyelerini söz konusu projelerden ve sonuçlarından haberdar etmek.

Etkinlikler Komitesi

Etkinlikler Komitesi

DRD Etkinlikler Komitesi yıl içinde aşağıda sıralanan etkinlikleri düzenleyerek sektör temsilci ve paydaşlarını bir araya getirmeyi, bilgi ve tecrübe paylaşımını özendirerek farkındalık oluşturmayı amaç edinmiştir.

  • Yurtiçi ve yurtdışı uzmanlık fuarlarına katılım,
  • Üniversitelerarası çeşitli yarışmalar,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferanslar,
  • Depolama Günü

Yayın Komitesi

Yayın Komitesi
DRD Yayın Komitesi sektörle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, diğer komitelerin çalışma ve faaliyetlerini, üye firmalardan çeşitli haberleri, bilgilendirici farklı vaka çalışmalarını, teknik ve akademik yayınları basılı veya online dergi, kitap, sunum, rapor biçiminde üyeleri ile paylaşacağı bir altyapıyı oluşturmak ve hayata geçirmekle görevli bir komitedir. Aktif çalışmalar yürüten tüm dernek komiteleri EDRS Yayın Komitesine destek verecek şekilde bir kurgu oluşturulmuştur.

İstatistik Komitesi

İstatistik Komitesi
DRD İstatistik Komitesinin çalışma alanları lojistik ve depolama sektörü ile ilgili en güncel istatistikleri derlemek ve faydalanıcıları ile paylaşmaktır. Bu kapsamda ele alınacak konu başlıkları sektörle ilgili ekonomik veriler, ülkemizde lojistik ve depolama sektörünün toplam gayrisafi milli hasıladaki teşkil ettiği güncel oranlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili istatistikler, yabancı ülkelerdeki veriler ile ülkemiz verilerinin karşılaştırılması şeklindedir.

Eğitim Komitesi

Eğitim Komitesi
DRD Eğitim Komitesi dernek üyelerinin ilgi ve talepleri doğrultusunda çeşitli konu başlıklarında çalıştay ya da klasik ders şeklinde eğitimler vermek ya da organize etmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Eğitimler dernek çatısı altında çalışan komitelerce düzenlenmektedir. Eğitim programları üyelerin talepleri ya da dernek komitelerinin önerileri doğrultusunda şekillenebilmektedir.

Hukuk İşleri Komitesi

Hukuk İşleri Komitesi
DRD Hukuk İşleri Komitesi sektörde farklı şekillerde oluşabilecek ihtilaflı proje, imalat, montaj gibi teknik konularda bilirkişilik desteği verebilmektedir. Kullanılmakta olan depo raf sistemlerinde oluşabilecek hasar, göçme, yangın vakaları vb. gibi durumlarda ilgili komiteler görevlendirilip adli mühendislik (forensic engineering) hizmeti sunabilmektedir.