faydalanıcılar

DEPORAFDER vizyon ve misyonu çerçevesinde belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla beş farklı ancak birbirini destekleyen sektör grubuna özel çalışma konuları belirlemiştir.

DEPORAFDER vizyon ve misyonu çerçevesinde belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla beş farklı ancak birbirini destekleyen sektör grubuna özel çalışma konuları belirlemiştir. Sektör grupları başta Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri kullanıcıları olmak üzere, üreticiler, montajcılar, geri-dönüşümcüler ve yeniden satıcılardır. Endüstriyel depo ve raf sistemlerinin etkili yapısal tasarımı, imalatı, montajı ve kullanımı, söz konusu süreçlerde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özendirilmesi, yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmak üzere oluşturulan farklı uzmanlık komiteleri söz konusu faydalanıcı gruplara önemli katkılarda bulunmak hedefiyle kurgulanmıştır ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kullanıcılar

 • Mevcut EDRS’lerin periyodik kontrol ve bakım faaliyetlerinde yönlendirici rol oynamak. Yapılan çalışmaları denetlemek, EDRS kullanıcısı üyelerimizin bu konuda kaliteli hizmet almalarını sağlamak.
 • Mevcut EDRS’lerin yük taşıma ve deprem performanslarının tespiti ve gerekli görülmesinde güçlendirme önerilerinin hazırlanması konularında yönlendirici rol oynamak, talep edilmesi durumunda yapılan çalışmaları denetlemek ve alınan hizmetin güvenirliği konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
 • Mevcut EDRS’lerin daha verimli kullanılması ile ilgili optimizasyon faaliyetlerinde destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
 • Mevcut EDRS’lerin dönüştürülmesi, taşınması kapsamında gerçekleştirilebilecek demontaj ve montaj çalışmaları ile ilgili yönlendirici rol oynamak.
 • Kullanıcıların kendi bünyelerinde sürdürdükleri iş sağlığı ve güvenliği, montaj-demontaj, bakım-onarım ile ilgili eğitim programları düzenlemek.
 • Kullanıcıların depo raf sistemleri ile ilgili dayanım, dayanıklılık ve kullanılabilirlik ile ilişkili kalite süreçlerine destek olmak.
 • Kullanıcıların üretici firmalardan satın alacağı EDRS’lerin en güncel ve modern mühendislik standartlarına göre projelendirilmesini sağlamak. Bu konuda gerekli kontrol ve danışmanlık hizmetini vermek veya yönlendirici rol üstlenmek.
 • Kullanıcıların üretici firmalardan satın alacağı EDRS ler ile ilgili teknik imalat şartnamelerinin ve montaj talimatlarının oluşturulmasına katkı sağlamak.
 • Yeni satın alınan EDRS nin imalatının ve kullanıcı bünyesinde montajının proje, teknik imalat şartnamesi ve montaj talimatlarına uygunluğunun kontrolü konusunda yönlendirici ve destek olmak.
 • Montajı tamamlanan EDRS’lerin ön/kesin kabul süreçlerinde destek olmak (yapmak ya da yaptırmak). Kullanıcıların farkındalık oluşturma adına faydalanabileceği DEPORAFDER bültenini yayınlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştaylar ve seminerler düzenlemek.

Üreticiler

 • Ülkemizde faaliyet gösteren Depo Raf üreticilerinin depo raf sistemleri ile ilgili hesap, tasarım ve imalat faaliyetlerini en güncel teknik standartlara göre gerçekleştirmeleri son derece hayatidir ve mevcut durum itibariyle bu konuda önemli eksiklikler söz konusudur. Dernek bu eksiklikten kaynaklanan ihtiyaca cevap vermek üzere ilgili uluslararası mühendislik standartlarının sektörde adaptasyonu ile ilgili faaliyetler yürütecektir.
 • Mevcut uluslararası EDRS teknik standartlarına göre sistemlerin yapısal hesap ve tasarımı sistem bünyesinde yer alan eleman, birleşim, alt sistem ve sistemlerin belirli performans göstergelerinin standart fiziksel testler ile tespit edilmesini gerektirmektedir. Söz konusu test ihtiyacı firmalara DEPORAFDER bünyesinde kurulacak test laboratuvarı ile veya DEPORAFDER’in uygun bulacağı laboratuvarlar marifetiyle karşılanacaktır.
 • Ayrıca depreme karşı dayanıklı tasarım için farklı kuralların uygulanması ve ilgili standart çevrimsel testlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsama giren test ihtiyaçları da DEPORAFDER bünyesinde kurulacak test laboratuvarı veya DEPORAFDER’in uygun bulacağı labaratuvarlar marifetiyle karşılanacaktır.
 • EDRS sistemleri ile ilgili kalite uygunluk süreçlerini destekleyecek faaliyetler düzenlenecektir. Üretilen EDRS lerde söz konusu performans göstergeleri (örneğin bir kolon-kiriş birleşimin sağlaması gereken başlangıç rijitliği değeri) kurulacak sistemin yapısal sağlığı açısından kendi içlerinde büyük sapmalar sergilememelidir. Bu kapsamda teknik standartlar yukarıda bahsi geçen testlerin hesap/tasarım amaçlı olmasının yanında olası sapmaların önüne geçmek amacıyla periyodik olarak tekrarlanmasını öngörmektedir (örneğin her bir üretimde ilgili testlerin en az üç farklı numune için tekrarlanması gibi).
 • EDRS üretici firmalarının küresel rekabet gücünün artırılması için ArGe ve inovasyon faaliyetlerine ihtiyacı olacaktır. Firmalar orijinal fikirlerini kurulması planlanan laboratuvarda test edebilecekler, çalışan uzman personel tarafından gerçekleştirilecek detaylı araştırma çalışmalarının desteği ile patentli yeni ürünler ortaya çıkarabileceklerdir.
 • Üreticilerin farkındalık oluşturma adına faydalanabileceği DEPORAFDER bültenini yayınlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştaylar ve seminerler düzenlemek.
 • Üreticilerin EDRS ler ile ilgili statik ve deprem dayanım hesap ve projelerinin uygunluk kontrollerini yapmak / yaptırmak.
 • Talep edilmesi durumunda uygulamasını tamamlanan projeler ile ilgili tersine mühendislik (reverse engineering) faaliyetlerini yürütmek.
 • Üreticiler ve kullanıcılar arasında bağımsız denetçi rolü üstlenerek problemlerin giderilmesine katkıda bulunmak.

Montajcılar

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) montaj firmalarının daha doğru ve etkili montaj yapabilmelerine ilişkin prosedürleri ve montaj güvenliği ile ilgili uyulması gerekli kuralları araştırmak, derlemek ve firmalarla paylaşılmak üzere etkinlikler düzenlemek derneğin EDRS Montajcı firmaları ile ilgili çalışma konuları arasındadır. DEPORAFDER’in söz konusu faydalanıcı grubu firmalar için önemli bir vizyonu EDRS montajı ile ilgili kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmak adına Montaj Personeli Sertifikasyon Programını (MPSP) hayata geçirmektir. Bu kapsamda ilgili personele etkili ve güvenli montaj ile ilgili eğitim verilerek yapılacak sınav sonrası sertifikasyon verilecektir. Dernek ilgili komitesi aracılığı ile konuyla ilgili çalışmalarında ERF, RMI ve SEMA gibi uluslararası depo raf kuruluşları ile ortak hareket edecektir.

Geri Dönüşümcüler

Kullanılmış ve sahibi tarafından satışa çıkarılan Endüstriyel Depo ve Raf Sistemlerinin (EDRS) yeniden kazanılması kapsamında mevcut EDRS’lerin dönüştürülmesi, taşınması, de-montaj ve montaj çalışmaları ile ilgili firmaların daha bilimsel ve nitelikli işler yapabilmesi adına firmalara destek olma ve yönlendirici rol oynamak derneğimizin Geri Dönüşümcüler açısından sağlayacağı en önemli fayda olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili mevcut standartlar üzerinde çalışmalar yaparak söz konusu standartlara adaptasyon konusunda öncülük edilecektir. Dernek olarak söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilir çevreye dolaylı katkısından dolayı yapılacak ilgili çalışmaları önemsiyoruz

Yeniden Satıcılar

EDRS lerin üreticisi olmayıp, üreticilerden ürünü kullanıcıları adına satın alarak proje, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetlerin takibini yapan firmaların kalite süreçlerini düzenlemek, düzenlemeye yardımcı olmak, sürdürülebilir faaliyetlerine katkı yapmak.